Takatoshi Shiozawa to draw manga in Shonen Gangan mag

More...